TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN - TRẤN YÊN KHAI TRƯƠNG PHÒNG TRUYỀN THỐNG-GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ NHÀ GIÁO, HỌC SINH TIÊU BIỂU QUA CÁC THỜI KỲ (1956-2020)