Tiết mục múa múa Hoa Thơm Bướm Lượn của lớp 4C chào mừng ngày 20 tháng 11