Tiết mục múa múa Lý Cây Bông do lớp 1C biểu diễn t