“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lí muôn đời của người dân Việt Nam, bởi nó lưu giữ giá trị phẩm chất, tinh thần, lưu giữ những giá trị 
lịch sử truyền thống của dân tộc. Trường Tiểu học Thị Trấn Cổ Phúc là nhà trường có truyền thống hiếu học, là nơi đặt nền tảng cho nhiều 
thế hệ học sinh trưởng thành, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của huyện nhà nói riêng.