Phóng sự: Cách đánh giá học sinh cuối kỳ theo chương trình mới khác gì so với trước - VTV1:

.